o projekcie

W związku z realizacją projektu "ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim" w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału. Projekt jest współfinansowany ze środków Europsjekigo Funduszu Społecznego

Celem projektu jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.

Jeśli spełniasz poniższe warunki kwalifikujesz się do otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej.

➡ Masz ukończony 29 rok życia i pozostajesz bez pracy (bezrobotny lub nieaktywny zawodowo)

➡ Zamieszkujesz teren województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w szczególności gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice)


➡ Jesteś osobą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

kobiety

osoby z niepełnosprawnościami

osoby po 50 roku życia

osoby długotrwale bezrobotne

osoby o niskich kwalifikacjach

osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Wsparcie

Wsparcie udzielone zostanie na następujących obszarach:


1. Weryfikacja oraz diagnoza

Spotkania z doradcą zawodowym określą predyspozycje przedsiębiorcze 65 osób do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy. Wyłonione 51 osób weżmie udział w diagnozie potrzeb szkoleniowo-doradczych

2. Indyw. doradztwo oraz coaching

Uczestnicy wezmą udział w indywidualnym doradztwie biznesowym. Osoby bierne zawodowo oraz najmniej zmotywowane skorzystają z coachingu biznesowego

3. Doradztwo grupowe

Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę do prawidłowego przygotowania biznesplanu oraz wniosków wypełnianych na kolejnych etapach projektu.

4. Kurs ABC Przedsiębiorczości

Szkolenia pozwolą merytorycznie przygotować uczestników do samodzielneg prowadzenia firmy wyposażając ich w niezbędną wiedzę.

5. Bezzwrotna dotacja

45 uczestników otrzyma bezzwrotną dotację na założenie firmy w kwocie 22 800 zł. Działalność prowadzona musi być przez min. 12 miesięcy.

6. Wsparcie pomostowe

Wsparcie pieniężne zostanie wypłacone 36 uczestnikom do 6-miesięcy w celu pokrycia bieżących zobowiązań finansowych w pierwszym okresie działalności. Kwota wsparcia to 1000/m-c

7. Ind. poradnictwo i seminaria

Specjalistyczne wsparcie doradcze będzie dostępne dla uczestników stale do 12 miesięcy od założenia działalności, w momencie gdy nastąpi taka potrzeba.

8. Grupowe szkolenia specjalist.

Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych szkoleń pozwoli na poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności uczestników potrzebnych do prowadzenia i rozwijania działalności.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji
wraz z załącznikami

Regulamin opisuje najważniejsze założenia projektu takie jak: kryteria kwalifikowalności uczestników, opis poszczególnych etapów rekrutacji, terminy złożenia formularzy rekrutacyjnych, spis wymaganch załączników, zasady oceny formalnej i merytorycznej itd.

Regulamin przyznawania
środków finansowych
wraz z załącznikami

Dokument ten określa zasady przyznawania dotacji na założenie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Integralną jego częściąjest Biznesplan, który stanowi najważniejszy opis planowanej działalności.

Karta oceny formalnej
i merytorycznej

Są to karty zawierające m.in. informacje o spełnieniu kryteriów oceny formalnej i merytorycznej uczestnictwa, potwierdzenie złożenia oświadczenia o prawdziwych danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, informacje o preferowanej branży itd.