aktualności

11.02.2019r.

Kompass Invest Sp. z o.o. publikuje program grupowych szkoleń specjalistycznych w ramach wsparcia pomostowego dla UP.

Program szkoleń – pobierz

02.01.2019r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.12.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tury III, tym samym Beneficjent poniżej publikuje listę rankingową.

Podstawowa lista rankingowa dla tury III – pobierz

07.11.2018r.

Informujemy Państwa o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tury III.

Termin na składanie dokumentów został wyznaczony w dniach 22.11 - 23.11.2018 r. w godzinach pracy biura tj. od 08:00 do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 21) wraz z załącznikami:
a) - zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
b) - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
c) - kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
d) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
e) - oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu).

Uprzejmie informuję również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

31.10.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu biura projektu od listopada 2018 roku. Biuro projektu od 1 listopada będzie się mieścić pod nowym adresem, ul. Katowicka 39, p. 405 (IV piętro), 45-061 Opole.

29.10.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.10.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tury I i II, tym samym Beneficjent poniżej publikuje listy rankingowe.

Podstawowa lista rankingowa dla tury I – pobierz
Podstawowa lista rankingowa dla tury II – pobierz

31.08.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.08.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla tury III, tym samym Beneficjent poniżej publikuję listę rankingową.

Podstawowa lista rankingowa dla tury III – pobierz

23.08.2018r.

Informujemy Państwa o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tury I i II.

Termin na składanie dokumentów został wyznaczony w dniach 31.08 - 21.09.2018 r. w godzinach pracy biura tj. od 08:00 do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 21) wraz z załącznikami:
a) - zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
b) - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
c) - kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
d) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
e) - oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu).

Dokładną procedurę składania wniosków opisuje & 9 regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uprzejmie informuję również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

20.07.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.07.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla tury II, tym samym Beneficjent poniżej publikuję listę rankingową.

Podstawowa lista rankingowa dla tury II – pobierz

18.07.2018r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla tury III został wyznaczony w dniach 30.07.2018 -02.08.2018 r. w godzinach pracy biura tj. od 08:00 do godz.16.00.:

W tym czasie uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 18) wraz załącznikami:
1) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
2) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
4) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu).

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

13.07.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.07.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla tury I, tym samym Beneficjent poniżej publikuję listę rankingową.

Podstawowa lista rankingowa dla tury I – pobierz

06.06.2018r.

Informujemy, że poniżej publikujemy podstawową listę rankingową po odwołaniach dla tury III.

Podstawowa lista rankingowa dla tury III – pobierz

16.05.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.05.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dla tury III, tym samym Beneficjent poniżej publikuję podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania dla tury III.

Podstawowa lista rankingowa dla tury III – pobierz

11.05.2018r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla tury I i II został wyznaczony w dniach 21-24.05.2018 r. w godzinach pracy biura tj. od 08:00 do godz.16.00. W tym czasie uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 18) wraz załącznikami:
1) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
2) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis[1];
4) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu).

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).


30.04.2018r.

Informujemy Państwa, że realizacja projektu "Zorientowani na biznes" została przedłużona do 30.06.2019 roku. W związku z tym uległy zmianie regulaminy. Aktualne wzory:
- Regulamin przyznawania środków finansowych – pobierz
- Regulamin rekrutacji - pobierz


05.04.2018r.

Informujemy, że poniżej publikujemy podstawową listę rankingową po odwołaniach dla tury I.

Podstawowa lista rankingowa dla tury I – pobierz

29.03.2018r.

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami dla tury III został wyznaczony w dniach 09-10.04.2018 r. w godzinach pracy biura tj. od 08:00 do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy/czki projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 1) wraz załącznikami:
1) Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-do
radczym, (do odbioru w biurze projektu),
2) Biznesplan, (załącznik nr 2),
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy, (załącznik nr 8),
4) Kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy)[1].
5) Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi, (załącznik nr 14),

Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach.
Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

28.03.2018r.

Informujemy, że poniżej publikujemy podstawową listę rankingową po odwołaniach dla tury II.

Podstawowa lista rankingowa dla tury II – pobierz

27.03.2018r.

Informujemy, że w dniu 30.03.2018 biuro projektu w Opolu będzie zamknięte. Zapraszamy do kontaktu/odwiedzin już po świętach tj. 3 kwietnia od godziny 08:00.

27.03.2018r.

Od 24 marca trwa KURS ABC Przedsiębiorczości dla III tury. Uczestnicy otrzymają na szkoleniu odpowiednią wiedzę nt. prowadzenia działalności gospodarczej, kurs trwa 7 dni (łącznie 42 h) i składa się z 3 głównych modułów szkoleniowych: prawnego, księgowego i biznesplanu. Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowo-doradczej rozpoczniemy nabór wniosków o przyznanie dotacji.

22.03.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuję, że od dnia 22.03.2018 trwa proces podpisywania umów o przyznanie dotacji z Uczestnikami/czkami z Tury I i II w ramach podstawowych list rankingowych.

09.03.2018r.

Informujemy o zamieszczeniu ostatecznej listy rankingowej uczestników projektu dla tury III.

Ostateczna lista rankingowa dla tury III – pobierz

01.03.2018r.

Kompass Invest Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.03.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dla tury I, tym samym Beneficjent poniżej publikuję podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania dla tury I.

Podstawowa lista rankingowa dla tury I – pobierz

01.03.2018r.

Informujemy, o zamieszczeniu poniżej wstępnej listy rankingowej uczestników projektu dla tury III. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Wstępna lista rankingowa dla tury III – pobierz

21.02.2018r.

Kompass Consulting Buczkowski Maciej informuje, że w dniu 21.02.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dla tury II, tym samym Beneficjent poniżej publikuję podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania dla tury II.

Podstawowa lista rankingowa dla tury II – pobierz

02.02.2018r.

Informujemy, że w dniu 02.02.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu skierował do Kompass Consulting Buczkowski Maciej pismo, w którym prosi o dodatkowe wyjaśnienia co do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach tury I i II. Zespół Biura Projektu pracuje nad weryfikacją uwag z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. Stosowne wyjaśnienia Beneficjent złoży do 3 dni roboczych tj. 07.02.2018 roku.

26.01.2018r.

Informujemy, że w dniu 23.01.2018 roku Kompass Consulting Buczkowski Maciej złożył pismo do Wojewódzkiego Urząd Pracy w Opolu z wyjaśnieniami co do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach tury I i II.

16.01.2018r.

Kompass Consulting Buczkowski Maciej informuje o ponownym rozpoczęciu naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach III tury, w którym do udziału w projekcie mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące tereny gmin: Wołczyn, Radłów, Domaszowice, Zębowice, Biała, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Korfantów, Łambinowice, Branice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu w Opolu ul. Horoszkiewicza 6B/113 do dnia 09.02.2018 r. w godz. 8.00 - 16.00. Szczegółowych informacji udzielą Państwu Pracownicy biura projektu pod numerami telefonu: 501 858 052 lub 789 317 322.

13.01.2018r.

Informujemy, że w dniu 16.01.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu skierował do Kompass Consulting Buczkowski Maciej pismo, w którym prosi o wyjaśnienia co do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach tury I i II. Zespół Biura Projektu pracuje nad weryfikacją uwag z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. Stosowne wyjaśnienia Beneficjent złoży do 5 dni roboczych tj. 23.01.2018 roku.

13.12.2017r.

Beneficjent informuje, że w dniu 13.12.2017 r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dokumenty z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach II Naboru. Obecnie Beneficjent oczekuje na decyzję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

11.12.2017r.

Beneficjent informuje, że w dniu 11.12.2017 r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wyjaśnienia do uwag jakie otrzymaliśmy do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach I Naboru.

28.10.2017r.

Termin składania Wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami dla grupy II :
od 06.11.2017r. do 15.11.2017r.

27.10.2017r.

Zapraszamy na kurs ABC przedsiębiorczości (druga grupa) – Biznesowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 3-4-5.11.2017 godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

23.10.2017r.

Zapraszamy na kurs ABC przedsiębiorczości (druga grupa) – Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 02.11.2017, godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

13.10.2017r.

Zapraszamy na grupowe doradztwo biznesowe (druga grupa), które odbędzie się w dniach 23-24.10.2017 w od godz. 10.00 do godz. 14.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

12.10.2017r.

Termin składania Wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami dla grupy I :
od 16.10.2017r. do 23.10.2017r.

1.10.2017r.

Zapraszamy na kurs ABC przedsiębiorczości (druga grupa) – Aspekty księgowo - kadrowe prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 12.10.2017, 16.10.2017, 18.10.2017, godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

28.09.2017r.

Zapraszamy na kurs ABC przedsiębiorczości (pierwsza grupa) – Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 11.10.2017r., godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

27.09.2017r.

Zapraszamy na kurs ABC przedsiębiorczości (pierwsza grupa) – Biznesowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 4-5-6.10.2017, godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

26.09.2017r.

28 września ropoczynamy trwający 7 dni KURS ABC Przedsiębiorczości. Uczestnicy otrzymają odpowiednią dawkę wiedzy nt. prowadzenia działalności, tworzenia biznesplanu czy księgowości. Zaraz pojego ukończeniu rozpoczniemy nabór na wnioski o przyznanie dotacji.
Aspekty księgowo - kadrowe prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 18.09.2017, 2-3.10.2017r., godz. 9.00-15.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)
Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)Życzymy powodzenia

15.09.2017r.

Zapraszamy na grupowe doradztwo biznesowe (pierwsza grupa), które odbędzie się w dniach 20-21.09.2017r. od godz. 10.00 do godz. 12.00. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin, wejście obok sklepu Rossmann, II piętro)

28.08.2017r.

Nadal czekamy na Państwa. III tura już czeka. Czas okazuje się w tym wypadku bardzo ważny. Zachęcamy do składania dokumentów
Miłego dnia :)

18.08.2017r.

Z przyjemnością publikujemy wstępna i zarazem ostateczną listę rankingową uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do etapu szkoleń i doradztwa. W najbliższych dniach Koordynator skontaktuje się z wybranymi osobami w celu umówienia się na spotkanie z doradcą biznesowym oraz coachem.
Miłego dnia :)

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

18.08.2017r.

Rekrutacja II tury naboru uczestników została wydłużona do 4.09.2017. Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów. Zostały ostatnie dwa miejsca w tej turze.

17.08.2017r.

A my już zachęcamy do poberania Regulaminu przyznawania środków oraz w miarę możliwości przygotowywania Biznesplanu, w napisaniu, którego pomocni będą nasi trenerzy i doradcy.

POBIERZ BIZNESPLAN


16.08.2017r.

14 sierpnia zebrała się Komisja Rekrutacyjna celem oceny merytorycznej złożonych przez Kandydatów formularzy rekrutacyjnych. Już niedługo opublikujemy listę rankingową. Zaraz potem Koordynator skontaktuje się z wybranymi osobami aby umówić się na spotkanie z Doradcą zawodowym. Spotkanie będzie mialo na celu diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Spotkania z Doradcą odbędą się w biurze projektu.


9.08.2017r.

Informujemy, iż 14 sierpnia 2017 biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy już 16 sierpnia w środę od godz. 8.00 do 16.00.


4.07.2017r.

Informujemy, iż zmienił się Regulamin rekrutacji oraz Regulamin przyznawania środków finansowych. Zmiany dotyczyły przeprowadzenia 4 odrębnych naborów a nie dwóch jak było pierwotnie.


23.06.2017r.

Publikujemy wstępna listę rankingową. Już jutro ruszają pierwsze spotkania z Doradcą zawodowym w celu weryfikacji Państwa kompetencji do prowadzenia dzialalności gospodarczej.
Wstępna lista rankingowa


5.05.2017r.

Przypominamy, iż na zdecydowanych nadal czekają tablety! Jeszcze 5 dni!


28.04.2017r.

26 kwietnia wzięliśmy udział w Targach Pracy i Edukacji w Prudniku. Jeśli nadal ktoś myśli nad rozpoczęciem działalności, zachęcamy do kontaktu. A niespodzianka, która w dniu targów czekała na potencjalnych uczestników, jest jeszcze do wzięcia. Do 10 maja każdy kto złoży formularz rekrutacyjny oraz przejdzie przez etap szkoleniowi-doradczy otrzyma TABLET na dobry początek! Czekamy z niecierpliwością


23.04.2017r.

Już jutro będziemy gościć na Targach pracy i Edukacji w Prudniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od godz. 10.00 do 13.00 w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku przy ul. Gimnazjalnej 2 Dla zdecydowanych uczestnictwem w projekcie mamy niespodziankę
Szczegóły dot. targów


14.04.2017r.

Informujemy, iż na formularze rekrutacyjne czekamy do 10 maja. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie. Są jeszcze miejsca w I turze rekrutacji.


03.04.2017r.

Jeszcze do 14 kwietnia można składać dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu. Niezdecydowanych zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem projektu. Pamiętajcie, że jest to ostatnia szansa na bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie projektu

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


24.03.2017r.

Chcielibyśmy powiadomić, iż termin I etapu rekrutacji zostaje wydłużony do 03.04.2017r. Zachęcamy do udziału w projekcie OSOBY po 29 r.ż. BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACĘ lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO, a ponadto EMERYTÓW i RENCISTÓW, MATKI na urlopie WYCHOWAWCZYM

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie projektu

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


23.03.2017r.

Wyznaczono konkretne terminy spotkań z Koordynatorem projektu w powiatach wojeówdztwa opolskiego. Zachęcamy do zgłaszania się osób zainteresowanych. Po zgłoszeniu się chętnych wyślemy informację o miejscu spotkania.
Terminy i miejsca spotkań:

Opole - 27.03.2017r.
Kędzierzyn - Koźle - 29.03.2017r.
Olesno - 03.04.2017r.
Głubczyce - 05.04.2017r.
Prudnik - 07.04.2017r.
Namysłów - 10.04.2017r.
Krapkowice - 12.04.2017r.

Zgłoszenia proszę przesyłan na adres mailowy zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl


22.03.2017r.

Dokładnie w pierwszy dzień wiosny w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie projektu. Dla tych osób, które nie mogły się pojawić udostępniamy prezentację i zapraszamy do kontaktu. Rekrutacja trwa!!


15.03.2017r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21.03.2017 o godz. 10.00 w "Sali Orła Białego" CSK Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Rejestracja

My również tam będziemy
Ilość miejsc ograniczona!


8.03.2017r.

Ruszyła I tura rekrutacji. Z niecierpliwością czekamy na Państwa zgłoszenia. Proszę pamiętać o elektronicznnym wypełnianiu dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać tutaj
Termin składania upływa dnia 24 marca 2017r.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego


22.02.2017r.

UWAGA!!! Już 8 marca 2017r. rusza I tura rekrutacji do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać tutaj
Termin składania upływa dnia 24 marca 2017r.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego

Proszę pamiętać o elektronicznym wypełnianiu dokumentów!!


23.01.2017r.

Z dniem dzisiejszym podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie się rekrutacji. A póki co zachęcamy do przemyśleń o kierunku Państwa działalności gospodarczej.

ZORIENTUJ SIĘ I NIE STRAĆ SZANSY NA DOTACJĘ

17.01.2017r.

Z dniem dzisiejszym stworzono fanpage projektu na facebook'u

Serdecznie zapraszamy do polubienia i śledzenia aktualnych wydarzeń

link do fanpage'u

ZORIENTUJ SIĘ I NIE STRAĆ SZANSY NA DOTACJĘ

29.12.2016r.

Zachęcamy do skorzystania wsparcia w ramach naszego projektu!

Już niedługo rozpocznie się rekrutacja do projektu. Szansę na dotację ma 45 osób
Póki co wszystkich zainteresowanych lub nie zdecydowanych zapraszamy do bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z Koordynatorem projektu.
Biuro projektu mieści się przy ul. Horoszkiewicza 6/B113 w Opolu (biurowiec "Błękitna Wstęga)

tel. 501 858 052
email: zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl

1.12.2016r.

Koordynator projektu jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Biuro projektu mieści się przy ul. Horoszkiewicza 6/B113 w Opolu (biurowiec "Błękitna Wstęga)

tel. 501 858 052
email: zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl

23.11.2016r.

Przypominamy o grupie docelowej


Ukończony 29 rok życia

bezrobotny lub nieaktywny zawodowo

Teren zamieszkania - województwo opolskie (w szczególności gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice)

osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

14.11.2016r.

Projekt „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy” to ogromna szansa dla osób, które chciałyby założyć działalność gospodarczą, mają na to pomysł, nie boją się podjęcia ryzyka. W zamian czeka na nich dotacja w wysokości 22 800zł oraz wsparcie pomostowe od 6-12 miesięcy w kwocie 1000zł/mc


Zachęcamy do przemyśleń!

31.10.2016r.

Miło nam ogłosić, że firma Kompass Consulting wraz z projektem „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy” został wybrany do dofinansowania


Już niedługo startujemy z projektem

Wszelkie informacje będą publikowane na stronie projektu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem projektu